Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l´entitat

Planificació estratègica i operativa de l´entitat
Òrgans de Govern i les seues respectives funcions.
Inventari de Béns i drets de l´entitat.
Relació detallada de vehicle adscrits a l´Entitat.